Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je gestorom plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch. Cieľom komunikačnej kampane je zvyšovať povedomie o problematike a o možnostiach pomoci.

Všetky aktivity budú zastrešené logom a hlavnou myšlienkou komunikačnej kampane:

   cid:image002.png@01D10034.C8800EB0

Prvou aktivitou je oficiálne spustenie webovej stránky www.detstvobeznasilia.gov.sk

Webová stránka je členená na tri základné sekcie podľa cieľových skupín a jej dôležitou súčasťou sú kontakty pomoci. Obsah bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.