Asistent učiteľa

 

Celkove by sme povinnosti asistenta mohli zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1.Asistent učiteľa vchádza do triedy skôr ako žiak, s ktorým pracuje. Privíta ho v škole a pomôže mu pripraviť si pomôcky na vyučovanie.

2. Na matematike asistent pomáha žiakovi pochopiť znenie slovnej úlohy. Snaží sa mu text zjednodušiť tak, aby mu porozumel. Na geometrii mu pomáha pracovať s kružidlom, pravítkami alebo inými potrebnými pomôckami.

3. Na materinskom alebo cudzom  jazyku asistent vysvetľuje ešte raz javy a poučky, ktorým dieťa nerozumie. Ak žiak nestíha pracovať s triedou, asistent s ním pracuje jeho vlastným tempom.

4. Na dejepise, geografii, fyzike, biológii, chémii asistent diktuje žiakovi poznámky, ak ich nestíha prečítať z tabule, pomáha mu robiť poznámky z učebnice.

5. Pri písaní písomnej práce asistent zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich snaží žiakovi vysvetliť, aby otázku pochopil a dokázal na ňu odpovedať.

6. Keď učiteľka v rámci hodiny ide niečo vysvetliť žiakovi, s ktorým pracuje asistent, ten preberá jej úlohu a pracuje s triedou, väčšinou kontoluje plnenie úloh, ktoré učiteľka žiakom zadala.

7. Asistent učiteľa pomáha deťom aj  v reálnych situáciách v škole, napríklad na dvore školy cez veľkú prestávku alebo v jedálni počas obeda.

 

 

Príprava asistenta pred vyučovaním

Asistent, podobne ako učiteľ, sa tiež pripravuje na vyučovanie. S učiteľom sa porozprávajú o tom, čo sa bude na vyučovaní preberať. Učiteľ povie, do akej miery má integrovaný žiak nové učivo ovládať, čo je pre neho podstatné. Učiteľ s asistentom pripravujú vhodnú písomku, ktorá je odlišná od bežnej písomky v triede.

Medzi žiakom a asistentom sa skôr či neskôr vytvára určitý druh dôvery, akýsi hlbší vzťah. Renata Hromasová na základe svojich skúseností zistila, že väčšinou takýto žiak u nej hľadá psychickú podporu, a to nielen pri písaní písomiek, keď ho musí často povzbudzovať, ale aj vtedy, keď ide napríklad k tabuli. Keď je pred tabuľou, často s ňou nadväzuje zrakový kontakt, vďaka ktorému nadobúda istotu. Renata Hromasová je presvedčená, že integrácia žiakov do bežného kolektívu pomáha integrovaným žiakom vo viacerých oblastiach:

  • žiak je viac motivovaný, pretože vidí, čo všetko musia spolužiaci vedieť, a to ho poháňa vpred,
  • má snahu sa aktívne zapájať do vyučovania,
  • je komunikatívny,
  • ak je kolektív dobrý, má chuť chodiť do školy,
  • vďaka tomu, že mu je zo strany asistenta venovaná dostatočná pozornosť, napreduje v získavaní poznatkov.