8.A                 

Sme jedna veľká rodina. Niektorí z nás odídu a niektorí zase prídu. Niektorí sme zlí, niektorí zase dobrí. Ale sme to my.

 

Snažíme si uvedomovať a správať sa podľa týchto zásad:

Usiluj sa otvorene komunikovať.
Každý človek je nesmierna hodnota.
Nájdi v každom človeku niečo pozitívne a pripisuj mu pozitívne črty.
Buď nápaditý a tvorivý!
Často vyjadruj radosť, nadšenie, uznanie a iné pozitívne city.
Negatívne city vyslovuj ohľaduplne a nie často.
Buď empatický, všímaj si a rešpektuj postoje a city druhých.
Riaď sa pozitívnymi vzormi a sám buď príkladom.
Snaž sa spolupracovať, pomáhať a obdarúvať.
Nesprávaj sa agresívne, ale ani pasívne. Buď asertívny.