Dôvody, pre ktoré žiak môže chýbať v škole: 

- choroba

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov

- mimoriadne udalosti v rodine

- účasť žiaka na organizovanej športovej príprave,                 

  na súťažiach, prípadne v štátnej reprezentácii

- iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť     

  v škole, na základe posúdenia riaditeľa školy

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR:

„Záškoláctvo je porušenie plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorú rieši školský zákon.“

 

Po 15-ich neospravedlnených absenciách za mesiac prichádzajú na rad sociálne úrady !!!

 

Rodičom hrozí:

- strata rodinných prídavkov

- umiestnenie dieťaťa do diagnostického ústavu

- v extrémnych prípadoch môžu rodičia skončiť pred súdom